Strona 1 z 1

2011 19 MARCA

: 16 mar 2018, 14:59
autor: ZAP
PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ZWIĄZKU ARTYSTÓW PLASTYKÓW
odbytego 19 marca 2011 roku w miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.

1. Zebranie otworzyła i powitała przybyłych członków ZAP / lista obecności w załączeniu/ Prezes Zarządu Krajowego Grażyna Rębarz.
Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie – zgodnie ze statutem.

2. Prezes Zarządu zaproponowała na przewodniczącego zebrania pana Wojciecha Holza.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie powierzono mu tę funkcję.

3. Przewodniczący zebrania przedstawił propozycję porządku obrad identyczną jak w zaproszeniu na Walny Zjazd / w załączeniu/. Po krótkiej wymianie zdań proponowany porządek przyjęto z uwagą, że uchwały Walnego Zjazdu będą przyjęte w pozycji 10 obrad / dyskusja – wolne wnioski/.
Jednogłośnie powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
- Barbara Kubiak Sobczak – przewodnicząca
- Wacław Stępyra – członek
- Danuta Grabowska – członek
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Związku za rok 2010 przedstawiła prezes ZK Grażyna Rębarz
/w załączeniu/ .
5. Sprawozdanie Finansowe Związku ZK przedstawił skarbnik Zarządu pan Witold Grześkowiak / w załączeniu/.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZK ZAP przedstawiła członek KR pani Elżbieta Ponińska / w załączeniu/.
7. Sprawozdanie Prezesów Oddziałów ZAP przedstawili:
- prezes Oddz. Poznańskiego pan Antoni Rut
- prezes Oddz. Czarnkowsko-Trzcianeckiego pani Grażyna Rębarz
- w imieniu prezesa Oddz. Pilskiego pani Ewa Rudnicka
- z poczty e-mail, sprawozdanie prezesa Oddz. Mazowieckiego Jana Drewicza
8. Sprawozdanie przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego złożył pan Jerzy Janowski / w załączeniu/. Przedstawił również projekt Regulaminu Pracy Sadu Koleżeńskiego.
9. Sprawozdanie Komisji Statutowej – pan Stanisław Wojcieszak stwierdził, że z uwagi iż Komisja Statutowa nie otrzymała od Oddziałów uwag, wniosków i propozycji zmian, nie mogła opracować projektu zmian statutowych na dzisiejszy Walny Zjazd. Zawnioskował o intensywne działania i prace nad tym zagadnieniem.
10. Dyskusja – wolne wnioski.
Antoni Rut przedstawił wnioski dotyczące zmian w statucie Związku. Zaproponował podwyższenie od 01.01.2012r. składki członkowskiej do 10 zł. miesięcznie czyli 120 zł. rocznie.
Wniosek poddano głosowaniu – za wnioskiem - 7 osób
- przeciw - 4 osoby
- wstrzymały się – 2 osoby
Barbara Kubiak Sobczak złożyła uznanie i podziękowanie pani prezes Grażynie Rębarz za właściwą, wyważoną, spokojną postawę w początkowym okresie „prezesowania”, wobec – nieprzyzwoitego, bezczelnego i chamskiego- zachowania się byłego prezesa Wacława Kubskiego.
Zapytała , czy prezes ZK zarządziła kontrolę skarbnika ZK przez Komisję Rewizyjną, szczególnie w kwestii wpłaty gotówkowej w kwocie 120 zł. od Piotra Szlangi i 443, 25 zł ze stanu początkowego kasy podręcznej
z dnia 01.01.2009r ?
Czy jest plan pracy, wpływów i wydatków Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej na 2011r.
Wniosła o zalecenie prezesom Oddziałów uporządkowanie listy członków ZK i ZO w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji finansowej.
Wacław Stępyra zgłosił wniosek o żądanie zwrotu legitymacji związkowej w przypadku skreślenia z członkostwa w ZAP i w razie odmowy zawiadomienia organu Samorządu Terytorialnego.
Stanisław Wojcieszak – wobec propozycji o ewentualną zmianę kształtu lub formy dotychczasowej legitymacji członkowskiej stwierdził, że jest to dość kosztowne i wniósł o zachowanie dotychczasowego wzoru.
Grażyna Rębarz odpowiedziała na pytania zgłoszone w trakcie dyskusji i zapewniła, ze Zarząd Krajowy wypełni zalecenia zawarte w uchwale Walnego Zjazdu.
Barbara Kubiak Sobczak przedstawiła projekt Uchwały Walnego Zjazdu /w załączeniu/, który został przyjęty w głosowaniu jawnym:
- za głosowało 12 osób
- wstrzymujących 1 osoba
11. Na tym zebranie zakończono i podpisano.

Protokołował prezes ZK ZAP
W. Grześkowiak Grażyna Rębarz